Shkolla "Jan Kukuzeli" Durrës

Përmbledhje e Workshop-it:

Më datë 11 Tetor 2023, u realizua një workshop shumë frymëzues në Shkollën "Jan Kukuzeli" në Durrës. Ky seminar kishte si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për historinë dhe trashëgiminë kulturore shqiptare. Në këtë seminar morën pjesë 18 nxënës.
Pjesëmarrësit u njohën me rëndësinë e Trashëgimisë Kulturore si një promotor për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të vendit. Diskutimet u përqëndruan në identifikimin e vlerave unike të Trashëgimisë Kulturore shqiptare dhe rolin e tyre në ndërtimin e identitetit kombëtar. Workshopi u karakterizua nga një pjesëmarrje e gjerë dhe me pjesëmarrësit që shprehën dhe ndanë mendimet e tyre në lidhje me temat e trajtuara. Gjatë sesionit, u theksua rëndësia e ruajtjes së trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm dhe përgjegjësinë që të gjithë pjesëmarrësit duhet të ndiejnë ndaj kësaj detyre.
Pjesëmarrësit shfaqën interesin e tyre për të mësuar më shumë dhe për të dhënë kontributin e tyre në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në nivel lokal. Në përfundim të workshopit, u bënë mjaft pyetje dhe diskutime shtesë, të cilat nxitën një ndërveprim të hapur dhe të drejtpërdrejtë mes pjesëmarrësve dhe ekspertëve.
Ky workshop ishte i rëndësishëm pasi përcolli mesazhin për rëndësinë e Trashëgimisë Kulturore në shoqëri. Pjesëmarrja aktive dhe përfshirja e përfaqësueses nga Bashkia e Durrësit bëri që ky aktivitet të ketë një impakt të rëndësishëm në ndërgjegjësimin dhe informimin e pjesëmarrësve.

 

Qëllimi i Workshop-it:

Qëllimi kryesor i workshop-it ishte rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e historisë dhe trashëgiminë kulturore shqiptare në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të vendit. Nëpërmjet prezantimeve dhe diskutimeve, u synua të ndriçoheshin vlerat dhe potenciali i trashëgimisë kulturore në njohjen e identitetit tonë kombëtar dhe në krijimin e një shoqërie më të përgjegjshme ndaj trashëgimisë së saj.

 

Objektivat e Workshop-it:

Qëllimi kryesor i workshop-it ishte rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e historisë dhe trashëgiminë kulturore shqiptare në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të vendit. Nëpërmjet prezantimeve dhe diskutimeve, u synua të ndriçoheshin vlerat dhe potenciali i trashëgimisë kulturore në njohjen e identitetit tonë kombëtar dhe në krijimin e një shoqërie më të përgjegjshme ndaj trashëgimisë së saj.

 

Rezultatet e Workshop-it:

  1. Rritja e Ndërgjegjësimit:
    Pjesëmarrësit shfaqën shumë interes për rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe ndjenjën e një përgjegjësie të shtuar për rolin e tyre në ruajtjen dhe promovimin e kësaj pasurie kombëtare. Përmes diskutimeve dhe informacioneve të dhëna nga ekspertët, ata kuptuan më mirë se si trashëgimia kulturore formon themelet e identitetit të tyre kombëtar.
  2. Shkëmbim i Pasur i Ideve:
    Diskutimet e hapura dhe pyetjet e nxënësve krijuan një mjedis dinamik dhe frymëzues gjatë seminarit. Nxënësit shprehën dëshirën për të kontribuar në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Ky shkëmbim i pasur i ideve krijoi një platformë ku pjesmarrësit shprehnin perspektivat e ndryshme dhe kreativitetin e tyre.
  3. Përparim në Nënkuptimin e Identitetit Kombëtar:
    Pjesëmarrja aktive në seminar ndihmoi nxënësit të kuptojnë më mirë historinë dhe kulturën e tyre, duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e ndërgjegjësimit për identitetin kombëtar. Përmes diskutimeve dhe ekspertizës së prezantuesve, ata zhvilluan një përceptim më të thellë dhe të pasur për mënyrën sesi trashëgimia kulturore formalizon dhe mbështet identitetin e tyre kombëtar.

Ndjesitë dhe Reagimet e Nxënësve Pjesëmarrës:

• Nxënësit shprehën një nivel të lartë entuziazmi për mësimet dhe diskutimet gjatë workshop-it. Ky reagim pozitiv solli një angazhim të thellë dhe një dëshirë të fortë për të mësuar dhe ndërvepruar në lidhje me tematika e lidhura me trashëgiminë kulturore. Entuziazmi i tyre ndikoi në atmosferën pozitive të aktivitetit dhe nxiti pjesëmarrjen aktive.
• Shumica e nxënësve pranuan mësuan gjëra të reja gjatë ëorkshopit dhe kjo u krijoi një perspektivë të re në lidhje me historinë dhe trashëgiminë kulturore. Këto njohuri të reja ndihmojnë në shpërndarjen e dijes dhe zgjerimin e horizontit intelektual të pjesëmarrësve. Nxënësit kuptuan dhe vlerësuan pasurinë kulturore shqiptare.
• Disa nxënës u shprehën se ndjehen të përgjegjshëm dhe të nxitur të kontribuojnë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Kjo ndjenjë e përgjegjësisë personale tregon për vetëdijen e tyre për rolin e tyre si mbrojtës së trashëgimisë së vendit. Dëshira për të kontribuar është një shenjë e qartë e angazhimit të tyre afatgjatë në këtë çështje.
Ky feedback pozitiv nga nxënësit pjesëmarrës dëshmon se workshopi arriti të prekë dhe të motivojë ata në mënyrë të drejtpërdrejtë. Përgjigjja e tyre pozitive thekson suksesin e aktivitetit dhe rëndësinë e vazhdimësisë së këtyre përpjekjeve për të ndërgjegjësuar dhe frymëzuar të rinjtë në lidhje me trashëgiminë kulturore shqiptare.

 

Rekomandime për të ardhmen:

Ndërtimi i Një Platforme Virtuale Edukative:
Krijimi i një platformë virtuale të dedikuar për edukim dhe ndërgjegjësim në lidhje me trashëgiminë kulturore. Përmes kësaj platforme mund të ofrohen resurse të ndryshme, video, artikuj, dhe trajnime online që i nxisin pjesëmarrësit të zgjerojnë njohuritë e tyre mbi historinë dhe trashëgiminë kulturore.
Përfshirja e Shoqërisë Civile dhe Institucioneve Kulturore:
Bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet kulturore për të krijuar një aleancë të fortë dhe për të përdorur burimet dhe ekspertizën e tyre në organizimin e aktiviteteve të ndërgjegjësimit. Kjo mund të sjellë një perspektivë më të pasur dhe një përfshirje të gjerë të komunitetit.
Krijimi i Grupeve të Diskutimeve dhe Klubeve të Trashëgimisë:
Inkurajimi i krijimit të grupeve të diskutimeve dhe klubeve të trashëgimisë në shkolla dhe komunitet. Këto grupe mund të zhvillojnë sesione diskutimesh, prezantime, dhe projekte të përbashkëta që i mobilizojnë pjesëmarrësit në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.
Organizimi i Ekspozitave dhe Ngjarjeve Kulturore:
Zhvillimi i ekspozitave dhe ngjarjeve kulturore ku komuniteti lokal mund të njihet me thesarin kulturor të zonës së tyre. Kjo mund të përfshijë ekspozita fotografi, demonstrime artizanale, ose shfaqje artistike që reflektojnë trashëgiminë dhe historinë lokale.
Ndërtimi i Bashkëpunimeve Ndërkombëtare:
Krijimi i bashkëpunimeve dhe partneriteteve me organizata dhe projekte të ngjashme ndërkombëtare. Kjo mund të hapë rrugën për shkëmbim të përvojave, ideve inovative, dhe burimeve që mund të përmirësojnë efektivitetin dhe ndikimin e projekteve lokale.
Seminari në Shkollën "Jan Kukuzeli" tregon se ka mundësi të ndërmerren hapa konkrete për të përforcuar ndërgjegjësimin për trashëgiminë kulturore në nivele të ndryshme. Këto rekomandime synojnë të ndihmojnë në vazhdimin e këtij rrugëtimi dhe në zgjerimin e impaktit pozitiv në komunitetin e Durrësit.
Këto aktivitete janë implementuar nga Qëndra TED me financim të Bashkimit Evropian nëpërmjet skemës së granteve EU4Culture të zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.